Image Alt

Op de groep

Op de groep

KIJK

Het spelen en ontwikkelen van de kinderen wordt geobserveerd door de leidsters. Deze observaties komen vast te liggen in ons digitaal volgmodel; de KIJK.

Tijdens de periode in peuterspeelzaal wordt tenminste 2x de ontwikkeling van met de ouders besproken a.d.h.v. de KIJK registratie. (u kind wordt geregistreerd met 2 jaar en 9 maanden en 3 jaar en 9 maanden oud).

Voor de VVE/zorg kinderen wordt tenminste 3x de ontwikkeling met de ouders besproken (u kind wordt geregistreerd met 2 jaar en 9 maanden, 3 jaar en 4 maanden en 3 jaar en 9 maanden oud).

Naast de vaste oudergesprekken zal er in geval van een stagnerende ontwikkeling bij een kind altijd met de ouders/verzorgers worden gesproken. U ontvangt indien gewenst digitaal het Ouderrapport.

Opbrengst Gericht spelen

Bij KidzEiland bereidt een kind zich spelenderwijs voor op de basisschool. Een peuter leert bijvoorbeeld de basis van het tellen, meten en ontwikkelt een grotere woordenschat.

Er wordt geheel volgens de laatste inzichten gespeeld: Opbrengst Gericht. Zo komen peuters vooruit in hun ontwikkeling. Basisscholen zijn al bekend met de term Opbrengst Gericht Werken. En op deze manier is KidzEiland een uitstekende voorbereiding op de basisschool.

Bij KidzEiland staat de ontwikkeling van het kind centraal in plaats van de activiteiten van het programma. De leidster zorgt ervoor dat de peuters voldoende ervaring opdoen en dat diverse speeldoelen worden aangeboden. Ondertussen kijken leidsters goed naar de kinderen en houden goed in de gaten hoe de ontwikkeling gaat door o.a. een kindvolgsysteem.

‘De nadruk ligt natuurlijk op spelen, heel veel spelen! Spel waar peuters van leren, zonder dat het schools is!’, aldus de intern begeleider Suzanne van Tilborg. ‘Kinderen merken er niets van. We doen geen lesjes, maar interessante dingen in een uitdagende leeromgeving. Plezier staat voorop’.

De leidster werkt met groepsplannen. Zo kunnen peuters spelend leren op eigen niveau. We houden rekening met verschillen tussen peuters. Er zijn immers peuters die net binnenkomen op de peuterspeelzaal en peuters die al bijna naar de basisschool gaan en alle peuters die daar tussenin zitten. De meeste kinderen kunnen zonder problemen doorstromen naar het basisonderwijs. Er zijn ook peuters die wat extra hulp nodig hebben omdat de ontwikkeling stagneert of vertraagd verloopt. Deze peuters krijgen extra individuele aandacht tijdens spel en activiteiten. Er zijn ook peuters die meer uitdaging nodig hebben.

Ouders lezen op een informatiebord op de peuterspeelzaal aan welke doelen gewerkt wordt. Er hangen tips hoe ouders thuis op een speelse manier aan de slag kunnen met hun peuter. Wij werken graag samen met ouders omdat ze een grote invloed op hebben op de ontwikkeling van hun kind. Ook zet de leidster per dagdeel foto’s en tekstberichtjes op Kidsadmin (app voor de ouders). Ouders zijn welkom om op de groep samen naar de ontwikkeling van hun kind te kijken.

Vakanties

Schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie                               24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie                                26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie                          27 februari t/m 3 maart 2023

Meivakantie                                    24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart (dag erna)                   vrij 19 mei 2023

Zomervakantie                               8 juli t/m 20 augustus 2023

VVE

Op alle peuterspeelzalen van KidzEiland wordt VVE aangeboden.

VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is een verzamelnaam voor de methodische en systematische ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen, in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Dit vindt plaats door middel van een VVE-programma.

 

Voor plaatsing van een kind is een officiële verwijzing van het consultatiebureau nodig. Het consultatiebureau geeft aan de peuterspeelzaal door welk kind voor het VVE-programma in aanmerking komt. De medewerkster heeft hierbij een signalerende functie. Zij kan, na overleg met de ouders, bij het consultatiebureau aangeven welk kind mogelijk in aanmerking komt. Het consultatiebureau kan dan, na een gesprek met de ouder, toestemming geven om deel te nemen aan het VVE-programma op de peuterspeelzaal.

 

Het eerste en het tweede dagdeel betaalt de ouder aan de peuterspeelzaal via de ouderbijdrage.

Het derde en vierde dagdeel wordt bekostigd door de gemeente en zijn dus voor de ouder gratis.

Op een locatie waar VVE wordt aangeboden komt een peuter minimaal 16 uur. Dit kan verdeeld worden over twee locaties.

Specifieke kenmerken van de VVE-groep:

 • De medewerkers zijn geschoold in het aanbieden van VVE
 • VVE kinderen krijgen een warme overdracht naar de basisschool
 • Op de groep wordt volgens het programma van Uk & Puk gewerkt
 • Een van de medewerkers is alle 4 de dagdelen werkzaam.
Wenbeleid

Voor het eerst naar de peutergroep; voor het ene kind is het een groot avontuur, voor het andere kind is het aanvankelijk ‘best wel eng’. De ouder/verzorger kan het beste inschatten hoe zijn/haar kind tegen de nieuwe situatie aankijkt. Sommige kinderen hebben echt een wenperiode nodig, omdat het voor hen voor het ‘eerst’ is dat ze het veilige beschermde wereldje van thuis verlaten. De leidster zal hier alert op zijn; meegaan met de peuter in het proces van vertrouwen krijgen in de ander en het loslaten van de ouder/verzorger. Omdat de eerste keer naar de peutergroep gaan zowel voor kind als ouder erg spannend is, volgen hier enkele tips om het gemakkelijker te maken:

 • Licht uw peuter van te voren goed in over wat er gaat gebeuren en vertel er ook bij dat u hem of haar weer komt ophalen.
 • Licht uw peuter van te voren goed in over wat er gaat gebeuren en vertel er ook bij dat u hem of haar weer komt ophalen.
 • Geef uw kind een knuffel of een ander vertrouwd voorwerp mee als het daarmee getroost kan worden.
 • Zorg dat u bereikbaar bent zodat de pedagogisch medewerkers u kunnen bellen als het verdriet te groot is.

De eerste kennismaking

Een ouder/verzorger meldt zijn of haar peuter aan via de website. Er wordt dan contact met u opgenomen om e.a. administratief af te wikkelen. Daarna wordt er contact opgenomen door één van de leidsters van de groep waarin uw kind komt.

Bij het eerste telefonisch contact tussen leidster(planner) en ouder(s)/verzorger(s) kan een afspraak gemaakt worden voor een eerste kennismakingsbezoek op de peuterspeelzaal of een huisbezoek. Dit is afhankelijk van de leidster, groep en overleg met ouder/verzorger. Een huisbezoek is om praktische reden niet voor iedere leidster of ouder te realiseren. Tijdens het huisbezoek krijgen ouders/verzorgers aanvullende informatie (en kan er informatie worden uitgewisseld en wordt er een afspraak gemaakt wanneer uw peuter voor de eerste keer naar de peutergroep komt).

De andere mogelijkheid is dat ouder/verzorger en kind worden uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek op de peuterspeelzaal. Het informatie boekje ontvangen ouders/verzorgers voorafgaand aan het kennismakingsbezoek of tijdens het kennismakingsbezoek. Afhankelijk van locatie kan er ook een uitnodiging worden verstuurd. Tijdens de eerste kennismaking is er gelegenheid om rond te kijken en zal informatie worden gegeven aan de ouder over het reilen en zeilen van de peuterspeelzaal en kunt u informatie uitwisselen over uw kind. Bij enkele peuterspeelzalen is de mogelijkheid daar dat de peuter mag blijven na het kennismakingsgesprek.

Op het dagdeel dat uw peuter daadwerkelijk start, blijft de ouder/verzorger indien gewenst iets langer aanwezig op de peuterspeelzaal, afhankelijk van hoe het gaat. De meeste ouders/verzorgers kiezen ervoor toch zo snel mogelijk afscheid te nemen of al na een korte periode weg te gaan zodat uw kind leert om afscheid te nemen en ontdekt dat de ouder na een tijdje ook weer terugkomt. Per kind wordt gekeken wat de beste oplossing is.

Er kan een afspraak gemaakt worden dat ouder/verzorger of leidster telefonisch contact opneemt over hoe het gaat die morgen. Als blijkt dat het kind het afscheid echt niet aan kan en heel verdrietig blijft, dan neemt een leidster zeker contact met ouders/verzorgers op. Of de ouder/verzorger kan in de wenperiode ook zelf bellen om te informeren hoe het gaat.

Ieder kind heeft zijn eigen temperament en ieder kind zal dan ook op eigen wijze reageren. Het tonen van respect voor de autonomie van het kind is in de beginfase extra belangrijk.

De leidster kan zien of een kind gewend is als de volgende gedragingen bij een kind kunnen worden waargenomen.

 • Het kind voelt zich zichtbaar op zijn/haar gemak bij de leidster van zijn/haar groep: hij laat zich troosten, helpen, eet en drinkt en er is communicatie tussen leidster en kind.
 • Het kind speelt met of naast andere kinderen.
 • Het kind beweegt zich vrij door de ruimte.
 • Het kind heeft een zeker ritme in de groep gevonden.

Bij het brengen van het kind is er even de gelegenheid om informatie uit te wisselen over het kind. Deze uitwisseling vindt meestal plaats in de groep. Wanneer het kind wordt opgehaald, is er even tijd om informatie uit te wisselen. Doordat alle ouders de kinderen tegelijk komen halen is deze informatie-uitwisseling kort van duur. Wanneer de ouder/verzorger een leidster uitgebreider wilt spreken, dan kan er apart een afspraak worden gemaakt.