Image Alt

Beleid

Beleid

Hieronder vindt u meer informatie over ons beleid.

Inspectie GGD

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven op de kwaliteit bij KidzEiland. De college van B&W van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft de directeur van GGD aangewezen als toezichthouder inspecties. Om het toezicht uit te voeren worden inspecteurs van de GGD ingeschakeld. Die inspecteurs toetsen of de kinderopvang aan de eisen voldoet. Zo niet, dan kan de gemeente maatregelen nemen. Dat kan variëren van een brief of nadere controle tot onmiddellijke sluiting van de opvang.

Hieronder zijn de laatste inspectieverslagen te lezen:

Locatie Bosseschool te Middelharnis

Locatie Albert Schweitzer te Stad a/h Haringvliet

Locatie School met de Bijbel te Sommelsdijk

Locatie Prins Maurits te Dirksland

Locatie Groen van Prinsterer te Middelharnis

Meervoudige Intelligentie

KidzEiland speelt bij het aanbieden van activiteiten in op de meervoudige intelligentie van kinderen. Om voor alle kinderen een aansprekend aanbod aan activiteiten te kunnen bieden houden we rekening met de 9 ‘knaps’. Kinderen en volwassenen kunnen op verschillende manieren ‘knap’ zijn, dat ontdekte de Amerikaanse Howard Gardner. Hij beschrijft acht intelligenties. De vraag is dus niet: ‘Hoe knap ben je?’, maar ‘Hoe ben je knap?’

Woordknap: deze kinderen zijn goed in lezen, verhalen vertellen, schrijven en spreken, lezen graag en beschikken over een uitgebreide woordenschat. Kinderen die Woordknap zijn, houden van lezen, voorlezen of voorgelezen worden. Ook spelen deze kinderen graag met woorden.
Rekenknap: deze kinderen zijn goed in cijfers, berekeningen, hoeveelheden, reeksen en analyseren. Kinderen die Rekenknap zijn houden er van om te meten of het (her) kennen van cijfers. Ze vinden het een uitdaging om oorzaak- gevolg verbanden te leggen.
Beeldknap: deze kinderen beschikken over goede creatieve vaardigheden, hebben oog voor detail en kleur en vinden schilderen en tekenen leuk. Kinderen die Beeldknap zijn houden van puzzels waarbij ruimtelijke verhoudingen een rol spelen, deze puzzels weten deze kinderen goed en snel op te lossen.
Muziekknap: deze kinderen hebben het vermogen om te communiceren door middel van muziek, bespelen een instrument en zingen. Kinderen die Muziekknap zijn bedenken zelf nieuwe liedjes en leren vaak het beste als er muziek wordt gedraaid op de achtergrond of ze zorgen zelf voor achtergrond muziek.
Beweegknap: Deze kinderen beschikken over goede motorische vaardigheden, bewegen graag, gebruiken hun lichaam om te communiceren. Kinderen die Beweegknap zijn, leren van en door hun lichaam te gebruiken.
Natuurknap: deze kinderen voelen zich aangetrokken tot dieren, planten of natuurlijke voorwerpen. Kinderen die Natuurknap zijn analyseren graag en vinden het interessant wat de namen van planten en dieren zijn.
Mensknap: deze kinderen kunnen gemakkelijk vriendschappen opbouwen en onderhouden, vinden het leuk om ergens voor te zorgen. Kinderen die Mensknap zijn die zijn goede leiders en organisators, kunnen zich goed verplaatsen in de gevoelens van anderen.
Zelfknap: deze kinderen hebben graag tijd voor zichzelf om na te denken, ze fantaseren en dromen graag. Kinderen die Zelfknap zijn leren vaak het beste als ze de tijd krijgen om informatie te verwerken, hun eigen ideeën te formuleren en na te denken over wat ze geleerd hebben. Ze kunnen goed alleen bezig zijn.
Fijnknap: deze kinderen zijn goed in tekenen, knippen en knutselen, schroeven indraaien en knopen leggen. Kinderen die fijnknap zijn hebben een klein motorisch talent.

Om de knaps in de praktijk in te zetten maken we gebruik van de talentenarchipel (zie afbeelding hiernaast). De talentenarchipel is een instrument dat ons helpt bij het zoeken naar en stimuleren van mogelijke talenten.

Bij de Talentenarchipel hebben ze de knaps verdeeld over eilanden. Zo is er een taaleiland, sameneiland, beweegeiland, beeldeiland, fijneiland, muziekeiland, wereldeiland, denkeiland en wil en durf eiland.

Eilanden sluiten mooi aan bij KidzEiland. We willen als BSO een eilandelijk karakter uitstralen en door op deze manier te werken met meervoudige intelligentie laten we dat zien.

Wat we ook belangrijk vinden is dat het aanspreekt voor de kinderen. Door op deze manier de knaps aan te bieden sluit het beter aan bij de kinderen.

Wij geven op de volgende manieren vorm aan de knaps op de BSO:

De pedagogisch medewerkers willen graag weten op welke eilanden de kinderen zich het prettigs voelen. Er is een Talentenzoeker die samen met het kind ingevuld wordt om zo te ontdekken op welk(e) eiland(en) het kind zich bevindt. Op elke locatie hangt een grote landkaart met daarop de eilanden en met magneetjes waar een foto van het kind op zit, mag het kind zichzelf op zijn/haar eilanden plaatsen.
In de activiteitenplanning wordt bij elke activiteit gekeken welke knaps aan bod gekomen. In de voorbereiding wordt rekening gehouden met de knaps van de kinderen en proberen we verschillende knaps naar voren te laten komen.
We zijn bezig met het ontwikkelen van ‘Eilandkoffers’. Er is voor elk eiland een koffer met daarin materiaal wat past bij dat eiland.
Tot slot blijven we regelmatig bekijken of de kinderen ook een nieuw eiland ontdekken waar ze zich prettig voelen. Je kunt groeien in knaps en als dat zo is passen we dit aan op de grote landkaart die op de groep hangt.

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij onze werkwijze en daarom krijgen ouders na aanmelding een ouderbrief met daarin alle informatie over de knaps. U kunt deze hier vinden.

Meldcode

Kindermishandeling is (helaas) een veel besproken onderwerp. Niet alleen door alle zaken die de laatste tijd aan het licht komen, maar ook door invoering van de ‘Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’.

Deze wet is ter versterking van de aanpak van kindermishandeling en maakt het gebruik van een meldcode verplicht. De invoering van de meldcode heeft tot doel professionals die met kinderen/ouders werken, te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze ondersteuning levert, zo mag worden verwacht, een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Peutereiland heeft het basismodel van de meldcode op de eigen organisatie afgestemd en vastgesteld. Deze kunt u hier downloaden: Meldcode KidzEiland.

Pedagogisch beleid

KidzEiland wil zich richten op het creëren van een sterke basis. De versterking van het gewone, dagelijkse leven is belangrijk om zoveel mogelijk kinderen kansrijk, gezond en veilig te laten opgroeien in hun omgeving. Wat zijn de beschermende factoren die de positieve ontwikkeling van een kind bevorderen?

Lang was de aandacht van beleid en praktijk vooral gericht op het voorkomen en verminderen van risicofactoren in de ontwikkeling van het kind. Een stimulerende opvoed- en opgroeiomgeving is heel belangrijk. KidzEiland sluit hierbij aan bij het effectief jeugdbeleid van de gemeente Goeree-Overflakkee. Er wordt niet alleen aandacht aan risicofactoren besteed maar juist aan beschermende factoren.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een top 10 van beschermende factoren voor de ontwikkeling van jeugd samengesteld op basis van bestaand onderzoek.

KidzEiland gebruikt deze 10 beschermende factoren als houvast en uitgangspunten voor dit beleidsplan namelijk;

Sociale binding
Kansen voor betrokkenheid en participatie
Prosociale normen
Erkenning en waardering voor positief gedrag
Steun van belangrijke volwassenen in de omgeving
Competenties
Cognitieve vaardigheden
Schoolmotivatie
Positieve identiteit
Constructieve tijdsbesteding

Hoewel de factoren afzonderlijk beschreven staan, zijn ze veelal complementair en ondersteunen ze elkaar wederzijds. Het is dan ook van belang ze in samenhang en in aanvulling op elkaar te zien. Voor een uitgebreide beschrijving en onderbouwing van de factoren verwijzen we naar de publicatie Top tien positieve ontwikkeling jeugd (Ince et al., 2013). www.nji.nl/nl/kennis/dossier/sterke-basis-voor-de-jeugd/positieve-ontwikkeling-van-jeugd.

Ons pedagogisch beleidsplan kunt u hier downloaden.

Veiligheid en hygiëne

Vanuit de wet is het verplicht een RIV en RIG (Risico Inventarisatie Veiligheid en Risico Inventarisatie Gezondheid) te hebben en daarnaast een Gezondheid- en Veiligheidsbeleid.

Gezondheidsinventarisatie

Bij de Gezondheidsinventarisatie wordt onder andere ingegaan op de kans dat een ziekte wordt overgedragen door bepaalde handelingen van kinderen en medewerkers. De gevolgen die besmetting met zich mee kan brengen zijn altijd vervelend en de maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van besmetting zijn daarom belangrijk. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat een kind bijvoorbeeld geen enkele bacterie of virus via de speelzaal oploopt, maar wij kunnen wel veel onnodige overdrachten voorkomen. Door een zeer specifiek beleid te hanteren met betrekking tot hygiëne kan worden voorkomen dat veel ziektekiemen de kans krijgen voort te bestaan. Naast de controle op overdracht van ziektekiemen houdt hygiëne veel meer in. In de risico-inventarisatie gezondheid besteden wij dan ook aandacht aan de omgevingsfactoren van de ruimte. Temperatuur, kwaliteit van de lucht, lawaai, allergieën en medisch handelen worden zeer nauwkeurig omschreven en getoetst.

Inventarisatie Veiligheid

Bij de Inventarisatie Veiligheid wordt ingegaan op de kans dat een bepaald ongeval zich voor zou kunnen doen, de gevolgen die het ongeval met zich mee zou kunnen brengen en de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van het ongeval. Veiligheid is voor ons maar een constant aandachtspunt waarbij iedere dag weer stil gestaan wordt en moet worden nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. Hierbij is er soms een spanningsveld tussen veiligheid en pedagogische aspecten. Dit spanningsveld moet uitmonden in een goede mix tussen het bieden van veiligheid en het bieden van voldoende uitdaging en voldoende leermomenten. Niet alle veiligheidsrisico’s moeten en kunnen worden afgedekt, wel moeten de risico’s tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt en de kans op ongelukken voorkomen worden.

De laatste risicoinventarisatie gezondheid en veiligheid zijn in te zien op de locatie. De leidster kunt u de risicoinventarisaties op aanvraag tonen.

Gezondheids- en Veiligheidsbeleid

In dit document staat beschreven welke maatregelen genomen worden om grote risico’s voor de gezondheid en veiligheid van kinderen te voorkomen. Tevens wordt beschreven op welke wijze kinderen worden geleerd om te gaan met kleine risico’s. Tot slot wordt het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag een verplicht onderdeel van het beleid. Dit laatste is uitgebreid te vinden in onze Meldcode. U kunt ons beleid hier lezen.

BHV

Op al onze locaties is een calamiteitenplan aanwezig. Ook zijn er afspraken over vluchtroutes en de vluchtplek. Het calamiteitenplan wordt regelmatig geoefend. Alle leidsters bezitten een BHV diploma met EHBO, jaarlijks gaan alle leidsters op een een herhalingscursus.

Verwijsindex (VIR)

Het komt vaak voor dat meerdere beroepskrachten betrokken zijn bij hetzelfde kind of gezin. De verwijsindex helpt beroepskrachten elkaar dan snel en makkelijk te vinden, zodat zij kunnen samenwerken en kinderen beter kunnen helpen. De Verwijsindex is onderdeel van de jeugdwet van 2015. De verwijsindex is een digitaal systeem dat alleen toegankelijk is voor hulpverleners en beroepskrachten van organisaties die met kinderen en/of jongeren werken. Beroepskrachten die de verwijsindex gebruiken zullen ouders en kinderen/jongeren hierover altijd informeren. Aan de verwijsindex doen organisaties mee die werken met jeugdigen (0-23 jaar) en/of hun ouders. Er wordt een VIR melding gedaan indien Kidzeiland betrokken is bij een kind.

Als twee of meer beroepskrachten hun naam koppelen aan eenzelfde kind of jongere ontstaat een zogenaamde match. Als er een match is met een beroepskracht, moet er eerst toestemming aan ouders gevraagd worden of er informatie uitgewisseld mag worden.

Voor meer informatie over de Verwijsindex vindt u op multisignaal.nl.

Missie en Visie

Krek wak wou

Wij zijn een eilandelijke organisatie. We zijn trots op ons karakteristieke eiland en het Flakkeese dialect, vandaar onze slogan ‘Krek wak wou’. Dit een Flakkeese uitspraak en betekent; ‘precies wat ik wil’. KidzEiland!

Wij bieden precies dé inspirerende en veilige buitenschoolse opvang die u wil voor uw kind!

Missie

Wij bieden voor- en buitenschoolse opvang aan die goed aansluit op het denken, doen, voelen en zijn van de kinderen en ouders.

Daarnaast zijn wij een betrokken samenwerkingspartner voor scholen, lokale kindgerichte organisaties en andere instanties.

Wij bieden een vertrouwde, maar tevens inspirerende omgeving waarbinnen kinderen zich op eigen wijze kunnen ontwikkelen. Spelen, plezier beleven en ontdekken staat bij ons centraal. Door het realiseren van goede opvang, kunnen ouders hun kind(eren) met een fijn gevoel bij ons laten verblijven.

Visie

Wij proberen rekening te houden met de verschillen in karakter en temperament van elk kind; het is belangrijk om elk kind op een manier te benaderen die het beste bij hem past. Als een kind zich veilig voelt, zal het zich verder gaan ontwikkelen. De pedagogisch medewerker begeleidt, biedt mogelijkheden aan en bekijkt in welke mate het kind sturing en begeleiding nodig heeft om te groeien. Dit betekent dat wij denken dat kinderen het volgende nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen:

een positieve benadering
het kind voelt zich gezien en erkend
een fijne, veilige plek
ruimte en respect
structuur en duidelijkheid
stimulans tot groei en ontwikkeling

Wij zijn geen bedrijf, maar een organisatie. Wij werken met elkaar, de ouders en de kinderen aan de best mogelijke kinderopvang. Verbinding staat bij ons centraal.

Onze betrokken (pedagogisch) medewerkers staan achter deze missie en visie en zorgen ervoor dat deze boodschap van KidzEiland wordt uitgedragen naar kinderen en ouders.