Praktische informatie &
veelgestelde vragen

Praktische vragen

Openingstijden

VSO 7.00 uur – start school
NSO einde school-18.00 uur (woensdag vanaf 12.00 uur)
Vakantieopvang 7.00-8.00 uur (halve vakantieopvang mogelijk 7.00-12.30 uur / 12.30-18.00 uur)

Vakanties
Vakanties schooljaar 2024
Voorjaarsvakantie 17 t/m 25 februari 2024
Goede vrijdag vrijdag 29 maart 2024
2e Paasdag maandag 1 april 2024
Koningsdag zaterdag 27 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaart donderdag 9 mei 2024
2e Pinksterdag maandag 20 mei 2024
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2024
Herfstvakantie 26 oktober t/m 3 november 2024
Kerstvakantie 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
Studiedagen

Als de basisschool een studiedag heeft, bieden wij opvang aan. Voor een overzicht van de studiedagen verwijzen u naar ons overzicht met alle vakanties, sluitingsdagen en studiedagen. U vindt deze hieronder per locatie.

 

BSO Bosseschool en BSO Groen van Prinsterer

BSO School met de Bijbel

BSO Prins Maurits

BSO Albert Schweitzer

Starten op de BSO

Nadat u zich via deze website heeft ingeschreven, wordt u gebeld door de administratie om de inschrijving te controleren. Ongeveer 4 tot 6 weken voor de startdatum wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Het intakegesprek vindt plaats op de locatie door de coördinator van KidzEiland. Zij bespreekt de praktische kant van de BSO, hoe wij werken. U en uw kind leren ook de pedagogisch medewerker kennen. U hoort dan ook wie de mentor wordt. De mentor is een vast aanspreekpunt. Deze pedagogisch medewerker biedt extra geborgenheid.

We beschouwen de eerste 3 maanden dat een 4 jarig kind naar de BSO komt als wenperiode, dit i.v.m. de grote veranderingen in het leven van een kind, wanneer het ook net naar school gaat. Tijdens deze wenperiode kijken de pedagogisch medewerkers goed naar de behoefte van het nieuwe kind en stemmen deze ook met ouders af. De mondelinge overdracht aan het einde van de dag zal in de beginperiode daarom ook intensief zijn.

KidzEiland stelt een maximum in van twee nieuwe kinderen per groep. Zo is er voldoende aandacht voor deze kinderen. We adviseren ouders om in de eerste weken waarin zowel school als de BSO nieuw is, niet te veel te plannen. Zo kan een kind thuis bijkomen van de nieuwe omgevingen. We informeren ouders dat hun kind kan in die eerste weken thuis lastiger gedrag vertonen en vragen ouders hier begrip voor te hebben. Kinderen met een oudere broer of zus op de BSO hebben ook vaak een eigen wenperiode nodig. Met ouders spreken we af dat kinderen in hun eigen tempo aan de nieuwe BSO wennen. Soms kunnen kinderen het meteen aan om een heel dagdeel te komen, maar er zijn ook kinderen die behoefte hebben aan een langzamere opbouw, dit wordt met ouders afgestemd.

Ruilen en extra opvang

Ruilen

U kunt via het ouderportaal een verzoek doen voor het incidenteel ruilen van de opvangdag. Het is ruilen is alleen mogelijk binnen het afgesloten pakket en kan maximaal twee maanden van tevoren worden aangevraagd.

 

Extra opvang

Extra opvang is mogelijk binnen het afgesloten pakket en kan maximaal twee maanden van te voren aangevraagd worden via het ouderportaal. Op basis van het aantal kinderen en beschikbare personeel wordt bekeken of extra afnemen mogelijk is.

Als het mogelijk is, ontvangt de ouder een bevestiging per e-mail. Hierdoor is de extra afname definitief en worden de kosten ervan in rekening gebracht. Ouders ontvangen voor de extra opvang een factuur op basis van het roosteropvangtarief voor de BSO.

EilandKind van de dag

Uniek is het ‘EilandKind van de dag’. Het ‘Eilandkind’ mag die dag de pedagogisch medewerker helpen met nuttige en leuke werkzaamheden. Aan het eind van de dag (vast tijdstip voordat de kinderen naar huis gaan) schrijft ieder kind iets aardigs op over het kind op een briefje. Dit briefje gaat in de complimenten pot. Het eilandkind van de dag, mag de pot daarna openen en alle briefjes lezen. Het kind kiest de mooiste 3 complimenten uit. Die mag het kind meenemen naar huis. Het ‘Eiland kind van de dag’ is bedoeld om de eigenwaarde van ieder kind te verbeteren. Dit wordt periodiek uitgevoerd, zo komt elke kind een keer aan de beurt.

Inspectie GGD

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven op de kwaliteit bij KidzEiland. De college van B&W van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft de directeur van GGD aangewezen als toezichthouder inspecties. Om het toezicht uit te voeren worden inspecteurs van de GGD ingeschakeld. Die inspecteurs toetsen of de kinderopvang aan de eisen voldoet. Zo niet, dan kan de gemeente maatregelen nemen. Dat kan variëren van een brief of nadere controle tot onmiddellijke sluiting van de opvang.

Hieronder zijn de laatste inspectieverslagen te lezen:

 

BSO Albert Schweitzer – Stad a/h Haringvliet

BSO Bosseschool – Middelharnis

BSO Groen van Prinsterer – Middelharnis

BSO Prins Maurits – Dirksland

BSO School met de Bijbel – Sommelsdijk

BSO Zomerland – Stellendam

BSO Eben Haëzer – Goedereede

Meldcode

Kindermishandeling is (helaas) een veel besproken onderwerp. Niet alleen door alle zaken die de laatste tijd aan het licht komen, maar ook door invoering van de ‘Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’.

Deze wet is ter versterking van de aanpak van kindermishandeling en maakt het gebruik van een meldcode verplicht. De invoering van de meldcode heeft tot doel professionals die met kinderen/ouders werken, te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze ondersteuning levert, zo mag worden verwacht, een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. KidzEiland heeft het basismodel van de meldcode op de eigen organisatie afgestemd en vastgesteld. Deze kunt u hier downloaden: Meldcode KidzEiland.

Pedagogisch beleid

KidzEiland wil zich richten op het creëren van een sterke basis. De versterking van het gewone, dagelijkse leven is belangrijk om zoveel mogelijk kinderen kansrijk, gezond en veilig te laten opgroeien in hun omgeving. Wat zijn de beschermende factoren die de positieve ontwikkeling van een kind bevorderen?

Lang was de aandacht van beleid en praktijk vooral gericht op het voorkomen en verminderen van risicofactoren in de ontwikkeling van het kind. Een stimulerende opvoed- en opgroeiomgeving is heel belangrijk. KidzEiland sluit hierbij aan bij het effectief jeugdbeleid van de gemeente Goeree-Overflakkee. Er wordt niet alleen aandacht aan risicofactoren besteed maar juist aan beschermende factoren.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een top 10 van beschermende factoren voor de ontwikkeling van jeugd samengesteld op basis van bestaand onderzoek.

KidzEiland gebruikt deze 10 beschermende factoren als houvast en uitgangspunten voor dit beleidsplan namelijk;

 • Sociale binding.
 • Kansen voor betrokkenheid en participatie.
 • Pro-sociale normen.
 • Erkenning en waardering voor positief gedrag.
 • Steun van belangrijke volwassenen in de omgeving.
 • Competenties.
 • Cognitieve vaardigheden.
 • Schoolmotivatie.
 • Positieve identiteit.
 • Constructieve tijdsbesteding,

Hoewel de factoren afzonderlijk beschreven staan, zijn ze veelal complementair en ondersteunen ze elkaar wederzijds. Het is dan ook van belang ze in samenhang en in aanvulling op elkaar te zien. Voor een uitgebreide beschrijving en onderbouwing van de factoren verwijzen we naar de publicatie Top tien positieve ontwikkeling jeugd (Ince et al., 2013). www.nji.nl/nl/kennis/dossier/sterke-basis-voor-de-jeugd/positieve-ontwikkeling-van-jeugd.

Ons pedagogisch beleidsplan kunt u hier downloaden.

Veiligheid en hygiëne

Vanuit de wet is het verplicht een RIV en RIG (Risico Inventarisatie Veiligheid en Risico Inventarisatie Gezondheid) te hebben en daarnaast een Gezondheid- en Veiligheidsbeleid.

 

Gezondheidsinventarisatie

Bij de Gezondheidsinventarisatie wordt onder andere ingegaan op de kans dat een ziekte wordt overgedragen door bepaalde handelingen van kinderen en medewerkers. De gevolgen die besmetting met zich mee kan brengen zijn altijd vervelend en de maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van besmetting zijn daarom belangrijk. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat een kind bijvoorbeeld geen enkele bacterie of virus via de speelzaal oploopt, maar wij kunnen wel veel onnodige overdrachten voorkomen. Door een zeer specifiek beleid te hanteren met betrekking tot hygiëne kan worden voorkomen dat veel ziektekiemen de kans krijgen voort te bestaan. Naast de controle op overdracht van ziektekiemen houdt hygiëne veel meer in. In de risico-inventarisatie gezondheid besteden wij dan ook aandacht aan de omgevingsfactoren van de ruimte. Temperatuur, kwaliteit van de lucht, lawaai, allergieën en medisch handelen worden zeer nauwkeurig omschreven en getoetst.

 

Inventarisatie Veiligheid

Bij de Inventarisatie Veiligheid wordt ingegaan op de kans dat een bepaald ongeval zich voor zou kunnen doen, de gevolgen die het ongeval met zich mee zou kunnen brengen en de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van het ongeval. Veiligheid is voor ons maar een constant aandachtspunt waarbij iedere dag weer stil gestaan wordt en moet worden nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. Hierbij is er soms een spanningsveld tussen veiligheid en pedagogische aspecten. Dit spanningsveld moet uitmonden in een goede mix tussen het bieden van veiligheid en het bieden van voldoende uitdaging en voldoende leermomenten. Niet alle veiligheidsrisico’s moeten en kunnen worden afgedekt, wel moeten de risico’s tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt en de kans op ongelukken voorkomen worden.

De laatste risico inventarisatie gezondheid en veiligheid zijn in te zien op de locatie. De leidster kunt u de risico inventarisaties op aanvraag tonen.

 

Gezondheids- en Veiligheidsbeleid

In dit document staat beschreven welke maatregelen genomen worden om grote risico’s voor de gezondheid en veiligheid van kinderen te voorkomen. Tevens wordt beschreven op welke wijze kinderen worden geleerd om te gaan met kleine risico’s. Tot slot wordt het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag een verplicht onderdeel van het beleid. Dit laatste is uitgebreid te vinden in onze Meldcode. U kunt ons beleid hier lezen.

 

BHV

Op al onze locaties is een calamiteitenplan aanwezig. Ook zijn er afspraken over vluchtroutes en de vluchtplek. Het calamiteitenplan wordt regelmatig geoefend. Alle leidsters bezitten een BHV diploma met EHBO, jaarlijks gaan alle leidsters op een een herhalingscursus.

Verwijsindex (VIR)

Het komt vaak voor dat meerdere beroepskrachten betrokken zijn bij hetzelfde kind of gezin. De verwijsindex helpt beroepskrachten elkaar dan snel en makkelijk te vinden, zodat zij kunnen samenwerken en kinderen beter kunnen helpen. De Verwijsindex is onderdeel van de jeugdwet van 2015. De verwijsindex is een digitaal systeem dat alleen toegankelijk is voor hulpverleners en beroepskrachten van organisaties die met kinderen en/of jongeren werken. Beroepskrachten die de verwijsindex gebruiken zullen ouders en kinderen/jongeren hierover altijd informeren. Aan de verwijsindex doen organisaties mee die werken met jeugdigen (0-23 jaar) en/of hun ouders. Er wordt een VIR melding gedaan indien Kidzeiland betrokken is bij een kind.

Als twee of meer beroepskrachten hun naam koppelen aan eenzelfde kind of jongere ontstaat een zogenaamde match. Als er een match is met een beroepskracht, moet er eerst toestemming aan ouders gevraagd worden of er informatie uitgewisseld mag worden.

Voor meer informatie over de Verwijsindex vindt u op multisignaal.nl.

Missie en Visie

Krek wak wou

Wij zijn een eilandelijke organisatie. We zijn trots op ons karakteristieke eiland en het Flakkeese dialect, vandaar onze slogan ‘Krek wak wou’. Dit een Flakkeese uitspraak en betekent; ‘precies wat ik wil’. KidzEiland!

Wij bieden precies dé inspirerende en veilige buitenschoolse opvang die u wil voor uw kind!

 

Missie

Wij bieden voor- en buitenschoolse opvang aan die goed aansluit op het denken, doen, voelen en zijn van de kinderen en ouders.

Daarnaast zijn wij een betrokken samenwerkingspartner voor scholen, lokale kindgerichte organisaties en andere instanties.

Wij bieden een vertrouwde, maar tevens inspirerende omgeving waarbinnen kinderen zich op eigen wijze kunnen ontwikkelen. Spelen, plezier beleven en ontdekken staat bij ons centraal. Door het realiseren van goede opvang, kunnen ouders hun kind(eren) met een fijn gevoel bij ons laten verblijven.

 

Visie

Wij proberen rekening te houden met de verschillen in karakter en temperament van elk kind; het is belangrijk om elk kind op een manier te benaderen die het beste bij hem past. Als een kind zich veilig voelt, zal het zich verder gaan ontwikkelen. De pedagogisch medewerker begeleidt, biedt mogelijkheden aan en bekijkt in welke mate het kind sturing en begeleiding nodig heeft om te groeien. Dit betekent dat wij denken dat kinderen het volgende nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen:

 • Een positieve benadering.
 • Het kind voelt zich gezien en erkend.
 • Een fijne, veilige plek.
 • Ruimte en respect.
 • Structuur en duidelijkheid.
 • Stimulans tot groei en ontwikkeling.

Wij zijn geen bedrijf, maar een organisatie. Wij werken met elkaar, de ouders en de kinderen aan de best mogelijke kinderopvang. Verbinding staat bij ons centraal.

Onze betrokken (pedagogisch) medewerkers staan achter deze missie en visie en zorgen ervoor dat deze boodschap van KidzEiland wordt uitgedragen naar kinderen en ouders.

Veelgestelde vragen

Wat is het ouderportaal van Kidsadmin?

Bij KidzEiland maken we gebruik van een ouderportaal. Via het ouderportaal kunt u de opvangdagen inzien van uw kind. U kunt ook aangeven als uw kind afwezig is, of een dag wilt ruilen of extra wilt komen. Ook gegevens wijzigen of vakantieaanvragen is mogelijk via het ouderportaal.

U vindt de handleiding met alle mogelijkheden hier.

Er is ook een verkorte versie beschikbaar. Hierin wordt kort doorgenomen hoe u kunt afmelden, ruilen, opvang kunt aanvragen (extra, vakantie, studiedagen). Deze informatie vindt u hier.

Ik wil voor het eerst inloggen in het ouderportaal. Hoe doe ik dit?

Als u voor het eerst inlogt, kunt u dat via deze link doen.

– Klik dan op ‘Nieuw wachtwoord aanvragen’. Uw gebruikersnaam is het e-mailadres wat bij ons bekend is.
– U krijgt dan een mail op het opgegeven emailadres. Klik op de link om een wachtwoord aan te maken.
– Vul hier tweemaal het wachtwoord in en klik op ‘wijzig wachtwoord’. Het wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten.
– U kunt nu inloggen met uw emailadres en wachtwoord.

 

Na deze stappen kunt u ook gebruik maken van de app Ouderportaal. U kunt deze downloaden via de Appstore of Playstore.

U heeft dan een pincode nodig. Dat is: 1243.

In het ouderportaal zie ik budgetten staan. Wat is dit?

Via de website kunt u ook inzicht krijgen in uw budgeturen. Budgeturen heeft u alleen als u een vakantiepakket heeft.

 

Gefactureerd in uren

Elke maand bouwt u vakantie-uren op. Als u dus halverwege het jaar kijkt, ziet u nog niet uw volledige uren staan. Immers u moet nog maanden betalen.

Stel u heeft per 1 januari een 5 weken pakket voor 1 dag afgenomen. 1 dag is 11 uur opvang. Dat is dus 55 uur (5 x 11) op jaarbasis. U betaald iedere maand 1/12 deel van die 55 uur: 4,5 uur.

In september staat er dan in de kolom “gefactureerde uren” 9 x 4,5 uur = 40,5 uur. In december staat er in deze kolom 12 x 4,5 uur = 54 uur.

 

Restbudget in uren

Als er een vakantie geweest is en u heeft opvang afgenomen, ziet u in de kolom “restbudget in uren” de resterende uren staan.

Voorbeeld: Tot en met september zijn er 40,5 uur gefactureerd. U heeft in de zomervakantie 3 dagen van 11 uur opgenomen = 33 uur. In de kolom “restbudget in uren” zal dan dus staan 7,5 uur (40,5 uur gefactureerd – 33 uur opgenomen)

Onder de knop verbruik inzien ziet u de door u afgenomen vakantie uren.

Indien er een min bedrag staat in de kolom “restbudget in uren” betekent dat, dat u meer uren vakantie heeft afgenomen dan u heeft betaald tot dat moment.

We gebruiken nog een keer bovenstaand voorbeeld: U heeft tot en met september 40,5 uur opgebouwd en in de zomervakantie 4 dagen van 11 uur opgenomen = 40,5 -44 = -3,5 uur.

U bouwt dan uiteraard in de maanden oktober, november en december nog uren op (3 x 4,5 uur = 13,5 uur).

U kunt dus in totaal tot en met de kerstvakantie nog 1 dag (10/11 uur) vakantie-uren opnemen (-3,5 uur + 13,5 uur).

Er is een studiedag op de basisschool, zijn jullie dan de hele dag open?

Als er studiedagen zijn op de basisschool dan biedt KidzEiland hele dag opvang aan voor uw kind. De opvang is vanaf 8.30 uur. Als u op een studiedag normaal VSO afneemt, kunt u deze ochtend ook VSO afnemen en vanaf 7.00 uur uw kind brengen. Als u gebruik wilt maken van opvang tijdens een studiedag kunt u dit aanvragen via het Ouderportaal.

Ik wil graag een extra dag mijn kind naar de BSO brengen. Hoe regel ik dit?

Extra opvang is mogelijk binnen het afgesloten pakket en kan maximaal twee maanden van te voren aangevraagd worden via het ouderportaal. Op basis van het aantal kinderen en beschikbare personeel wordt bekeken of extra afnemen mogelijk is.

Als het mogelijk is, ontvangt de ouder een bevestiging per e-mail. Hierdoor is de extra afname definitief en worden de kosten ervan in rekening gebracht. Ouders ontvangen voor de extra opvang een factuur op basis van het roosteropvangtarief voor de BSO.

Voor meer informatie over het ouderportaal klik hier.

Mijn kind is ziek, aan wie geef ik dit door?

Als uw kind ziek is dan verzoeken wij u de locatie telefonisch op de hoogte te stellen of af te melden via het ouderportaal.

Ik wil een dag ruilen, kan dat?

Een ruiling kunt u aanvragen via het ouderportaal.

Hoe zet ik de opvang stop of wijzig ik iets?

Als u iets wilt wijzigen in de overeenkomst kunt u schriftelijk of per email via administratie@KidzEiland.nl aanvragen. Er geldt een wijzigingstermijn van één maand.

Als u de opvangt wilt stopzetten kunt u dit schriftelijk of per email via administratie@KidzEiland.nl doen. We hanteren een opzegtermijn van één maand.

Ik kom mijn kind om 17.00 uur ophalen, maar ik betaal wel tot 18.00 uur. Hoe zit dit?

Wij bieden vaste pakketten aan 13.45/14.30 uur tot 18.00 uur. De kosten die de BSO maakt worden verdeeld over deze openingsuren en aan de hand hiervan wordt de uurprijs berekend. Om de kosten over zoveel mogelijk uren te verdelen houden wij de uurprijs laag. Als de uurprijs laag blijft, dan hoeft u zelf ook minder bij te betalen. Netto scheelt het u kosten. Als wij een pakket tot 17.00 uur zouden aanbieden, zou de uurprijs omhoog gaan. U moet dan zelf meer bij betalen per uur, dus netto zou het voor u duurder worden.

Kan ik ook een halve dag opvang afnemen?

Het is mogelijk om een halve dag vakantieopvang af te nemen. De tijden voor halve dagen zijn: 7.00-12.30 uur en van 12.30-18.00 uur.

 

De minimale afname voor vakantieopvang is 2 dagdelen per week.